ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥRSS

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Τηλέφωνο61570

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλέφωνο61202

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Τηλέφωνο28261, 61570
Fax61218

Τηλέφωνο61753

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλέφωνο61688

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Τηλέφωνο61640
Fax28315

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλέφωνο28314
Fax28315

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλέφωνο61485

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλέφωνο61219, 28202

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλέφωνο61223

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλέφωνο61111

Πρόσθετες πληροφορίες